آگاهی از اعتبار کارت

شما می توانيد در اين صفحه با وارد نمودن شماره کارت عضويت / بازرگانی و شماره ملی دارنده کارت در قسمت های مربوطه و انتخاب دکمه /"تاييد/" از آخرين وضعيت کارت عضويت / بازرگانی مطلع شويد.

* شماره کارت
* شماره ملی