استعلام اعتبار گواهی مبدا

با وارد نمودن شماره ارجاع و شماره سریال مندرج در گواهی مبدأ و انتخاب دکمه ی "ورود"، از اعتبار گواهی مبدأ خود مطلع شوید.

 
  *شماره ارجاع
  * شماره سريال